รายงานการขอใช้รถ : 21 กันยายน 2561

เวลา

ทะเบียน

พนักงานขับ

ผู้ขอใช้รถ

สถานที่

07:00 น. (20/09/2018) นข 4871 สุราษฎร์ธานี นายสุทีป ทองปัสโนว์ นายภูภณัช รัตนชัย 07.00น.รับคณะนิติศาสตร์-ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.นครศรีอยุธยา (20-22 กันยายน 2561)
05:30 น. กธ 212 สุราษฎร์ธานี นายโอภาส ม่วงรักษ์ นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว 05.30 น. ออกจากมรส. แวะรับผศ.อภิชาติที่บ้าน ส่งสนามบินสุราษ ไลออนแอร์ เครื่องออก 07.20 น. / 18.50 น. ออกจาก มรส. รับผศ.อภิชาติที่สนามบินสุราษ ส่งที่บ้าน ไลออนแอร์ เครื่องลง เวลา 19.50 น.
06:30 น. ผก 1583 สุราษฏร์ธานี นายพัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ รับท่าเรือดอนสัก (เรือเข้า 07.30 น.)-ส่ง โรงแรมวังใต้ / เวลา 12.00 น. รับที่โรงแรมวังใต้-ส่ง มรส. / เวลา 17.00 น. รับ มรส. -ส่งท่าเรือดอนสัก
07:00 น. นข 3260 สุราษฎร์ธานี นายชัยวัฒน์ แก้วสังข์ นางนันทพร รัตนพันธ์ รับ-ส่ง โรงรถ-โรงเรียนวัดขจรบำรุง อ.ท่าชนะ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
07:00 น. 40-0156 สุราษฎร์ธานี นายสุรัตน์ พุทธพงค์ นายฉัตรชัย ศิริแสง 07.00 คณะพยาบาล-รพ.สุราษ 17.00 รพ.สุราษ-มรส.
08:30 น. นข 5977 สุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ มาสุข นางสาวศิริพร ไทยปาน 08.30 น. รับ จนท.กองแผนฯ ตึกอธิการบดี-ส่งโรงแรมวังใต้ / 16.00 น. รับโรงแรมวังใต้-ส่งตึกอธิการบดี
08:30 น. นข 5659 สุราษฎร์ธานี นายสัมพันธ์ ขาวประดิษฐ นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย 08.30 น. รับตึกอธิการบดี-ส่งโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี / 15.00 น. รับจากโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี-ส่งตึกอธิการบดี
08:40 น. กบ 4180 สุราษฎร์ธานี นายไพฑูล เข็มพันธุ์ นางสาวศิริขวัญ ศรีทองกุล 08.40 น. รับ จนท. สำนักงานอธิการ - สนามบิน - สำนักงาน / 16.00 น. สำนักงาน - สนามบิน
10:30 น. กธ 212 สุราษฎร์ธานี นายโอภาส ม่วงรักษ์ นายณภัทร นาคสวัสดิ์ 10.30 น. ออกจาก มรส. รับท่าเรือดอนสัก (เรือเข้า 11.30 น.)-ส่ง มรส. / เวลา 17.00 น. รับ มรส.-ส่งท่าเรือดอนสัก
12:30 น. นข 5977 สุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ มาสุข นางสาวนูรูลฮูดา เจะเลาะ รับ ผู้สอน ท่าเรือดอนสัก ส่ง มรส.เรือเข้า 13.30น.
13:00 น. 40-0165 สุราษฎร์ธานี นายอนุชา ทัดทอง นายอนุชา ทัดทอง 13.00 น. รับโรงรถมหาวิทยาลัย - ไปวิทยาลัยนานาชาติ อ.เกาะสมุย
13:00 น. 40-0095 สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน นายสุชาติ สิทธิวงษ์ 13.00 น. รับกองพัฒนานักศึกษา - ส่งจังหวัดภูเก็ต (21-22)
15:00 น. กต 9681 สุราษฎร์ธานี นายอภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รับ-ส่ง สำนักงานอธิการบดี-โรงแรมไดมอนด์
18:30 น. นข 5659 สุราษฎร์ธานี นายสัมพันธ์ ขาวประดิษฐ นายศุภชัย ดำคำ 18.30 น. ออกจาก มรส. ไปรับผู้สอนท่าเรือดอนสัก ส่ง มรส. เรือเข้า 19.30น.