รายงานการขอใช้รถ : 15 พฤศจิกายน 2561

เวลา

ทะเบียน

พนักงานขับ

ผู้ขอใช้รถ

สถานที่

08:00 น. (10/11/2018) นข 5977 สุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ มาสุข นายสุชาติ สิทธิวงษ์ รับกองพัฒนานักศึกษา - เดินทางไปมรภ.ภูเก็ต
08:00 น. (10/11/2018) 40-0156 สุราษฎร์ธานี นายสุรัตน์ พุทธพงค์ นายสุชาติ สิทธิวงษ์ รับกองพัฒนานักศึกษา - เดินทางไปมรภ.ภูเก็ต
08:00 น. (10/11/2018) 40-0112 สุราษฎร์ธานี นายไพฑูล เข็มพันธุ์ นายสุชาติ สิทธิวงษ์ รับกองพัฒนานักศึกษา - เดินทางไปมรภ.ภูเก็ต
08:00 น. (10/11/2018) 81-8567 สุราษฎร์ธานี นายโอภาส ม่วงรักษ์ นายสุชาติ สิทธิวงษ์ รับกองพัฒนานักศึกษา - เดอินทางไป มรภ.ภูเก็ต
13:00 น. (14/11/2018) นข 4871 สุราษฎร์ธานี นายพัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์ นายฉัตรชัย ศิริแสง รับ - ส่ง คณะพยาบาลศาสตร์ - ส่งวิทยาลัยพยาบาลสงขลา จ.สงขลา (14-15 พ.ย. 61)
07:40 น. กต 9681 สุราษฎร์ธานี นายชัยวัฒน์ แก้วสังข์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม 07.40 น. ออกจาก มรส. ไปรับ ดร.วัฒนา ที่บ้านพัก - ส่งมหาวิทยาลัย / 17.30 น. รับตึกอธิการบดี - บ้านพัก
08:00 น. นข 3260 สุราษฎร์ธานี นายสุทีป ทองปัสโนว์ นางสาวอุทุมพร ศรีวิเศษ รับ-ส่ง โรงรถ-วัดพัฒนารมย์ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
09:30 น. นข 5659 สุราษฎร์ธานี นายสัมพันธ์ ขาวประดิษฐ นางสาวณัฎฐาภรณ์ จันทร์แก้ว รับ - ส่ง ตึกอธิการบดีหลังใหม่ - คลังจังหวัดสุราษฎร์
10:30 น. นข 4275 สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ 10.30 น. ออกจาก มรส. ไปรับท่าเรือดอนสัก (เรือเข้า 11.30 น.)-ส่ง มรส. / เวลา 16.30 น. รับ มรส.-ส่งท่าเรือดอนสัก
12:00 น. กธ 212 สุราษฎร์ธานี นายอภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง 12.00 น. สำนักงานอธิการบดี - แปลงป่าอนุรักษ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
12:30 น. นข 5659 สุราษฎร์ธานี นายสัมพันธ์ ขาวประดิษฐ นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย สำนักงานอธิการบดี-โรงเรียนไชยาวิทยา
14:30 น. นข 4275 สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน ผศ.สุรินทร์ สมณะ 14.30 น. รับที่โรงรถมหาวิทยาลัย - สนามบินสุราษฎร์ธานี
14:55 น. นข 3492 สุราษฎร์ธานี นายชัยวัฒน์ แก้วสังข์ นายภูภณัช รัตนชัย 14.55 รับอาจารย์ คณะนิติศาสตร์-ไปสนามบินุสราษฎร์ธานี-ส่งโรงแรมไดมอนด์
16:20 น. กบ 4180 สุราษฎร์ธานี นายสุทีป ทองปัสโนว์ ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล 16.20 น. ออกจาก มรส. ไปรับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี - ส่งที่ มรส. (สายการบินแอร์เอเชีย เครื่องลง 17.00 น.)