รายงานการขอใช้รถ : 15 สิงหาคม 2563

เวลา

ทะเบียน

พนักงานขับ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

06:00 น. (220063100049) 40-0095 สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง
Tel. 089-789-5948
วันที่ 15 ส.ค.2563 เวลา 06.00 น. ขึ้นรถโรงรถมหาวิทมยาลัยเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น อ.คีรีรัฐนิคมและเดินทางกลับเวลา 16.30 น.
06:00 น. (220063100049) 40-0112 สุราษฎร์ธานี นายไพฑูล เข็มพันธุ์ นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง
Tel. 089-789-5948
วันที่ 15 ส.ค.2563 เวลา 06.00 น. ขึ้นรถโรงรถมหาวิทมยาลัยเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น อ.คีรีรัฐนิคมและเดินทางกลับเวลา 16.30 น.
07:30 น. (110363100027) นข 5977 สุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ มาสุข นายสุรสิทธิ์ พินนาขิเลย์
Tel. 0616169516
07.30น.สำนักงานอธิการบดี - ท่าเรือซีทรานเฟอรี่ ดอนสัก
08:10 น. (250063100124) นข 3492 สุราษฎร์ธานี นายสุวิทย์ บุหมัน ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
Tel. 086-4798124
08.10น. รับอาจารย์ ณ คณะนิติศาสตร์- ไปสนามบินสุราษฎร์ธานี-ส่งคณะนิติศาสตร์ /16.00 น. รับคณะนิติศาสตร์ - ไปส่งโรงแรมไดมอนด์- รถกลับมหาวิทยาลัย
09:00 น. (110463100378) นข 4871 สุราษฎร์ธานี นายพัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์ นายพีรชัย ไสยรินทร์ เวลา 09.00 น. รับกองพัฒนานักศึกษา - ไปท่าขอนเรือ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
15:30 น. (310063100260) กธ 212 สุราษฎร์ธานี นายโอภาส ม่วงรักษ์ รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง
Tel. 0897292850
-เวลา 15.30 น.รับจากมรส.-ส่งท่าเรือดอนสัก(ลงเรือเวลา 17.00 น.)