รายงานการขอใช้รถ : 16 กรกฎาคม 2561

เวลา

ทะเบียน

พนักงานขับ

ผู้ขอใช้รถ

สถานที่

05:30 น. กธ 212 สุราษฎร์ธานี นายไพฑูล เข็มพันธุ์ ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ 05.30 น. รับอ.ฐิติพงศ์และอ.ทศพร สนง.อธิการบดี-ส่งสนามบิน / 19.30 น. รับสนามบิน-ส่งมหาวิทยาลัยฯ (เครื่องลง 20.50)
05:50 น. นข 5659 สุราษฎร์ธานี นายโอภาส ม่วงรักษ์ นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม วันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 06.00 น.รับผู้ร่วมเดินทางจำนวน 7 คนหน้าสำนักงานอธิการบดี (ใหม่) ไปส่งสนามบินสุราษฎร์ธานี
06:00 น. นข 4871 สุราษฎร์ธานี นายพัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ รับท่าเรือดอนสัก (เรือเข้า 07.30 น.)-ส่งอาคาร สนง.อธิการบดี / เวลา 16.45 น. รับอาคาร สนง.อธิการบดี-ส่งท่าเรือดอนสัก
06:00 น. นข 4871 สุราษฎร์ธานี นายพัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์ ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี 06.00น.มรส.ส่ง ดร.ศันสนีย์ อ.ฐิติมา ท่าเรือดอนสัก และ 16.45น.ส่ง ดร.จีรติ ท่าเรือดอนสัก และรอรับ ท่าเรือดอนสัก 18.30น.(เรือเข้า) ส่ง มรส. ดร.ศันสนีย์,อ.ฐิติมา,อ.ภรณ์พักตรา
07:00 น. นข 5659 สุราษฎร์ธานี นายโอภาส ม่วงรักษ์ ดร.บรรเจิด เจริญเวช โรงแรมไดมอนด์-สนามบินสุราษฎร์ธานี
07:00 น. 40-0165 สุราษฎร์ธานี นายสุรัตน์ พุทธพงค์ นายฉัตรชัย ศิริแสง 07.00 น. คณะพยาบาล-รพ.สวนสราญรมย์ เวลา 16.30 น. รพ.สวนสราญรมย์-คณะพยาบาล
07:00 น. 40-0095 สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน นายฉัตรชัย ศิริแสง 07.00 น. คณะพยาบาล-รพ.สวนสราญรมย์ เวลา 16.30 น. รพ.สวนสราญรมย์-คณะพยาบาล
07:00 น. กบ 4180 สุราษฎร์ธานี นายสุทีป ทองปัสโนว์ นางสาวศิริขวัญ ศรีทองกุล 07.00 น. รับตึกอธิการ-สนามบิน-ตึกอธิการบดี / 14.00 น. รับตึกอธิการ-ส่งสนามบิน (ผู้ทรงวุฒิ ก.บ.ม.)
23:00 น. กต 9681 สุราษฎร์ธานี นายอภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร สนามบินสุราษฎร์ธานี-บ้านซอยสอง