รายงานการขอใช้รถ : 27 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา

ทะเบียน

พนักงานขับ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

06:00 น. (110463100136) 40-0112 สุราษฎร์ธานี นายไพฑูล เข็มพันธุ์ นางสาวเสาวนีย์ สีหา 06.00O.รับสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี -ส่งมหาวิทยาลัย
06:00 น. (110563200016) กต 9681 สุราษฎร์ธานี นายกรณ์ หินอ่อน นายวิทยา สังคะดี
Tel. 0869482539
06.00 ออกจากตึกอธิการบดี รับท่านวิชัยที่ รร.วังใต้ ไป จ.ชุมพร ส่งสนามบิน สฎ. กลับ มรส.
06:00 น. (110463100136) 40-0156 สุราษฎร์ธานี นายสุรัตน์ พุทธพงค์ นางสาวเสาวนีย์ สีหา 06.00O.รับสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี -ส่งมหาวิทยาลัย
07:30 น. (110763200022) นข 5659 สุราษฎร์ธานี นายสัมพันธ์ ขาวประดิษฐ นางนันทพร รัตนพันธ์
Tel. 0851660703
(07.30)โรงรถ มรส.-โรงเรียน ตชด.บ้านสวนเพชร อ.ละแม จ.ชุมพร (ไป-กลับ)
07:30 น. (110463100214) กธ 212 สุราษฎร์ธานี นายโอภาส ม่วงรักษ์ นายชัยวัฒน์ แก้วสังข์
Tel. 0858985588
07.30 รับบุคลากรที่ สำนักงานอธิการบดี/ส่งศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี - รับจากศาลากลาง ส่ง สำนักงานอธิการบดี
07:30 น. (310063100186) นข 4871 สุราษฎร์ธานี นายพัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์ นางตริตาภรณ์ บวรวัชราพันธ์
Tel. 084-9916277
-เวลา 07.30 น.ออกจาก มรส.-รับท่าเรือดอนสัก (เรือเทียบท่าเวลา 08.30 น.)-ส่ง มรส
08:00 น. (115363200008) นข 3492 สุราษฎร์ธานี นายอภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว นายอนุพงศ์ กิ่งทอง
Tel. 0980565614
08.00น. รับ จนท.สภาฯ สำนักงานอธิการบดี - รับนายกสภาฯ โรงแรมวังใต้ - เดินทางติดตามงานพระราโชบาย จ.ชุมพร / ส่งโรงแรมวังใต้
08:00 น. (260063100144) นข 5977 สุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ มาสุข นายฉัตรชัย ศิริแสง
Tel. 086-9477271
8.00 รับไดมอนท์-คณะพยาบาล/17.00 รับคณะพยาบาล-ร้านอาหาร-ไดมอนท์
09:00 น. (110463100213) กธ 212 สุราษฎร์ธานี นายโอภาส ม่วงรักษ์ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
Tel. 0816938061
09.00น.รับ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ณ สำนักงานอธิการบดีไปศาลากลาง จ.สฎ.
10:00 น. (250063100071) นข 4275 สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
Tel. 0805225232
10.00 น. รับอาจารย์ ณ คณะนิติศาสตร์ -ไปสนามบินสุราษฎร์ธานี - ส่งที่โรงแรมบรรจงบุรี /15.30 น. รับอาจารย์ ณ โรงแรมบรรจงบุรี - ไปส่งสนามบินสุราษฎร์ธานี - รถกลับมหาวิทยาลัย
16:45 น. (310063100184) นข 4871 สุราษฎร์ธานี นายพัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์ นางสาวอภิรดี กิตติสิทโธ
Tel. 0814593926
-เวลา 16.45 น. รับจากมรส.ส่ง ท่าเรือดอนสัก(ลงเรือรอบ 18.00น.)