รายงานการขอใช้รถ : 20 ตุลาคม 2562

เวลา

ทะเบียน

พนักงานขับ

ผู้ขอใช้รถ

สถานที่

13:00 น. (18/10/2019) (110463100030) 40-0165 สุราษฎร์ธานี นายอนุชา ทัดทอง นายอนุชา ทัดทอง 13.00 น. รับโรงรถมหาวิทยาลัย - ไปวิทยาลัยนานาชาติ อ.เกาะสมุย (กลับวันอาทิตย์ ที่ 20 ต.ค. 62)
08:00 น. (250063100007) นข 4275 สุราษฎร์ธานี นายสุทีป ทองปัสโนว์ นางนราวดี ถาวรานุรักษ์ เวลา 08.00น. รับเจ้าหน้าที่ ณ คณะนิติศาสตร์ -ไปโรงแรมไดมอนด์-ส่งคณะนิติศาสตร์ /16.00 น. รับ ณ คณะนิติศาสตร์ -ไปส่งสนามบินสุราษฎร์ธานี
09:50 น. (116363100001) กธ 212 สุราษฎร์ธานี นายโอภาส ม่วงรักษ์ นางสาวธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์ 09.50 น. รับ อ.ศุภชัย ที่ตึกสำนักงานอธิการบดี ส่งสนามบิน
14:00 น. (260062100489) นข 3260 สุราษฎร์ธานี นายอภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว นายฉัตรชัย ศิริแสง 14.00 น. รับคณะพยาบาล ส่ง รพ.สุราษ/17.00 น. รับกลับ